Chamber-Orientéierungsdebatte zur Biolandwirtschaft

Débat d’orientation sur l‘agriculture biologique, 2/7/2019 Ried vum François Benoy, déi gréng (Auteur vum Débat) Här President, Dir Dammen an Hären, Wa mir haut iwwer d’Zukunft vun der Lëtzebuerger Landwirtschaft schwätzen, dann erkenne mir d’Aarbecht vun der Landwirtschaft un. Wat gëtt et méi Nobeles, ewéi gesond Liewensmëttel ze produzéieren a mat der Natur ze schaffen? D’Landwirtschaft erfëllt e kruziale Rôle …