Meng Ried zum Budget 2019 vun der Stad Lëtzebuerg

Madamm Buergermeeschter, Dir Damen an Hären aus dem Schäfferot, Kollegen aus dem Gemengerot, Mir hunn also hei den éischte „richtege“ Budget vun der neier Majoritéit, wéi et ënner anerem vum Finanzschäffen an der Kommissioun an elo grad vum CSV-Fraktiounschef gesot. De Budget 2019 huet awer eng grouss Gemeinsamkeet mam Budget 2018, nämlech dass een grad esou ewéi den sougenannten „Iwwergangsbudget“ keng kloer …