D’Urgence ass do

François Benoy, Djuna Bernard, Stéphanie Empain Abgeordnete von déi gréng Endlich sind Grüne Themen angekommen, zumindest in der parteipolitischen Kommunikation. Dementsprechend zieht sich jede Partei ihr grünes Mäntelchen über. Aber haben wir Politiker auch den Mut und die Bereitschaft die nötigen Entscheidungen für ein nachhaltigeres Luxemburg zu treffen? Der Klimawandel stellt Politik und Gesellschaft vor ungeheure Herausforderungen und es ist klar,  …

Chamber-Orientéierungsdebatte zur Biolandwirtschaft

Débat d’orientation sur l‘agriculture biologique, 2/7/2019 Ried vum François Benoy, déi gréng (Auteur vum Débat) Här President, Dir Dammen an Hären, Wa mir haut iwwer d’Zukunft vun der Lëtzebuerger Landwirtschaft schwätzen, dann erkenne mir d’Aarbecht vun der Landwirtschaft un. Wat gëtt et méi Nobeles, ewéi gesond Liewensmëttel ze produzéieren a mat der Natur ze schaffen? D’Landwirtschaft erfëllt e kruziale Rôle …

Chamber-Orientéierungsdebatte zu “Null Offall Lëtzebuerg”

Débat d’orientation sur la stratégie « Zéro déchets » et la restriction des déchets en matière plastique au Luxembourg, 16/5/2019 Ried vum François Benoy, déi gréng (Auteur vum Débat) Här President, Dir Dammen an Hären, ech hunn hei en einfachen duerchsiichtege Läffel, wéi Der en alleguerte sécher schonn eng Kéier am Grapp hat. Mä dee Läffel huet awer eng Geschicht. …

Activités d’un candidat aux élections européennes au sein d’établissements scolaires

Luxembourg, le 15 mai 2019 Madame la Bourgmestre, Selon des témoignages reçus ainsi que des publications en ligne par l’intéressé lui-même, un candidat aux élections européennes, ex-candidat tête de liste aux élections législatives, mandataire communal et en même temps président d’une association de protection des animaux, a effectué au moins une visite dans une école fondamentale de la Ville de Luxembourg, …

Baumpatenschaften in der Stadt Luxemburg

Luxemburg, den 7. Mai 2019   Sehr geehrte Frau Bürgermeisterin, Etwa 20.000 Bäume stehen in der Stadt Luxemburg, viele auch im Straßenraum. Als Sauerstoffspender, Staubfilter und Lebensraum für bestimmte Tierarten erfüllen sie unter stressigen Bedingungen eine wichtige Aufgabe. Gerade die Baumscheibe, auch das Fußbett genannt, befindet sich durch mangelnden Platz, die starke Verdichtung des Bodens, das Abstellen von Abfall oder …

Reclassement rue Jules Fischer et boulevard Kaltreis en zone 30

Luxembourg, le 15 avril 2019   Madame la Bourgmestre, En janvier 2016, une pétition citoyenne pour le reclassement de la rue Jules Fischer et le boulevard Kaltreis en zone 30 vous a été remise. Dans votre réponse aux pétitionnaires du 1 juin 2017, vous faites part de l’accord du Collège échevinal d’instaurer cette limitation de vitesse. Dans l’attente de la réalisation, …

Propper Loft – (k)eng Selbstverständlechkeet

Luftverschmutzung wird als gesundheitlicher Risikofaktor bis dato unterschätzt. Dieses Fazit ziehen Wissenschaftler des Max-Planck-Institutes für Chemie und der Universität Mainz in einer jüngst veröffentlichten Studie im European Heart Journal. Den Wissenschaftlern zufolge, sterben jedes Jahr fast 800.000 Menschen in Europa vorzeitig an den Folgen verschmutzter Luft, viel mehr als bisher angenommen. Luftverschmutzung fordert damit jährlich sogar mehr frühzeitige Tote als …

Marchés de la Gare et de Bonnevoie

Luxembourg, le 28 février 2019 Madame le Bourgmestre, Suite au chantier dans l’Avenue de la Liberté, le marché bi-hebdomadaire de la Place de Paris (mercredi et samedi matins) a été temporairement déplacé vers la partie piétonne de la rue Sainte Zithe (https://www.vdl.lu/visiter/loisirs-et-divertissement/marches-et-brocantes/marches-bihebdomadaires). Selon mes informations, la Ville de Luxembourg a informé les commerçants concernés en dernière minute le vendredi, 15 février …

La gestion locative sociale dans la Ville de Luxembourg

Luxembourg, le 28 février 2019 Madame le Bourgmestre, La gestion locative sociale est un outil efficace pour mobiliser des logements inhabités, créer du logement réellement abordable pour des personnes en besoin et favoriser ainsi la mixité sociale dans les quartiers. A ces fins, la Ville de Luxembourg a une convention avec l’Agence immobilière sociale (AIS).  Je souhaite, en application de l’article …

Meng Ried zum Budget 2019 vun der Stad Lëtzebuerg

Madamm Buergermeeschter, Dir Damen an Hären aus dem Schäfferot, Kollegen aus dem Gemengerot, Mir hunn also hei den éischte „richtege“ Budget vun der neier Majoritéit, wéi et ënner anerem vum Finanzschäffen an der Kommissioun an elo grad vum CSV-Fraktiounschef gesot. De Budget 2019 huet awer eng grouss Gemeinsamkeet mam Budget 2018, nämlech dass een grad esou ewéi den sougenannten „Iwwergangsbudget“ keng kloer …